Privacy Beleid CCRCN

 Privacy Verklaring van de Curly Coated Retriever Club Nederland (CCRCN) 

Waarom verwerkt de CCRCN uw gegevens? 

Indien u een formulier van de CCRCN invult worden uw gegevens verwerkt om uw vragen of suggesties afdoende te kunnen beantwoorden: 

• Als u een vraag stelt over de Curly Coated Retriever of de CCRCN verwerken wij uw gegevens om effectief te kunnen antwoorden en om vragen voor statistische bewerking vast te kunnen leggen. 

• Uw gegevens worden tevens verwerkt om de dienstverlening van de CCRCN te kunnen verbeteren. 

Welke gegevens worden door de CCRCN verwerkt? 

• De CCRCN verwerkt uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), aangevuld met mail adres en telefoonnummer(s) om antwoord te geven op vragen en suggesties; voor toezending van het clubblad en directe correspondentie. 

• Uw financiële gegevens worden alleen verwerkt door de penningmeester van de CCRCN, t.b.v lidmaatschaps- en evenementenbijdragen. 

• De CCRCN verwerkt de naam, geslacht, NHSB en/of ander stamboomnummer en andere stamboomgegevens van huidge honden, nakomelingen en voorouders van uw Curly ten behoeve van (gezondheids-)onderzoek. 

• De CCRCN verwerkt de uitslagen van ingeschreven Curlies op (inter-)nationale shows, (kampioens-)clubmatches, wedstrijden en (jachthonden)proeven voor publicatie in het clubblad en de website(s) van de CCRCN. 

• De CCRCN verwerkt foto’s van u en/of uw Curly tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in het clubblad en op de website(s). 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Alleen de relevante leden van het bestuur van d CCRCN, hebben toegang tot uw gegevens. Gegevens verstrekt via website(s) worden door de webmaster(s) onverwijld beschikbaar gesteld aan het bestuur. 

Aan wie verstrekt de CCRCN uw gegevens nog meer? 

• NAW-gegevens worden verstrekt aan de drukker van het cubblad, die zorgdraagt voor het druk en distributie van het clubblad aan de leden en adverteerders van de CCRCN. De drukker ontvangt 4 x per jaar de actuele ledenlijst met uw NAW gegevens. 

• De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) ontvangt t.b.v. het vaststellen van de ledenafdracht aan de RvB door de CCRCN in maart van elk kalenderjaar uw NAW gegevens. 

Deelt de CCRCN uw gegevens met derden? 

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, verstuurd of geopenbaard aan anderen, anders dan noodzakelijk voor CCRCN-evenementen (zoals reserveringen op naam). 

Gebruikt de CCRCN uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden? 

De CCRCN stelt uw gegevens niet beschikbaar -via verkoop of verhandeling- voor reclame-, marketing- of anderszins commerciële doeleinden- door derden. 

Waar zijn uw gegevens opgeslagen? 

De CCRCN slaat uw gegevens op op beveiligde dragers waar derden geen toegang toe hebben. 

Zijn uw gevevens veilig bij de CCRCN? 

De CCRCN heeft technische- en organisatorische maatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. 

Welke rechten kun u uitoefenen ten aanzien van uw gegevens? 

U bent niet verplicht gevraagde data aan de CCRCN te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens kan evenwel betekenen dat de CCRCN niet aan uw vragen of suggesties kan voldoen dan wel geen diensten kan bieden. 

U kunt de CCRCN ten allen tijde vragen welke persoonlijke gegevens verwerkt zijn. U kunt de CCRCN verzoeken gegevens -geheel of gedeeltelijk- aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, indien dat voor de dienstverlening door de CCRCN niet noodzakelijk is. 

U kunt bezwaar maken tegen gegevensverwerking. 

U kunt uw toestemming tot gebruik intrekken en zo de de verwerking van gegevens stoppen. Een email of brief van die strekking volstaat. 

Met wie kunt u contact opnemen? 

Verzoeken kunnen worden gericht aan: ledenadminstratie@curlycoatedretriever.net of aan het onderstaande adres: Penningmeester CCRCN, Pinksterbloem 71, 7322 GS Apeldoorn. 

Gegevensverwerking door de CCRCN voldoet aan de van toepassing zijnde Europese regelgeving. 

De CCRCN behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring regelmatig aan te passen om in lijn te blijven met geldende regelgeving. 

Door het accepteren van deze Privacyverklaring accepteert u gegevensverwerking door de CCRCN zoals hierboven beschreven. 

Mei 2018 

Privacy Statement of the Curly Coated Retriever Club Nederland (CCRCN) 

Why does the CCRCN process your data? 

If you fill out a form of the CCRCN, your data are processed to properly address your questions or suggestions: 

• When raising a question about the Curly Coated Retriever or the CCRCN, we process your data for addressing your question as well as for statistical purposes. 

• Your data are, furthermore, processed to optimise the CCRCN’s services. 

 


What datata are processed by the CCRCN? 

• The CCRCN processes your name, address and domicile data (NAW-data), complemented with email addresses and phone nos. to address questions, for direct (1-on-1) correspondence and for distribution of the Club’s magazine. 

• Your financial data are solely processed by the Treasurer of the CCRCN for membership and event participation purposes. 

• The CCRCN processes data about name, sexe, pedigree registration nos. and/or other pedigree information of your current dog(s), progeny, siblings and ancestors for (health) surveys in to the status of the breed. 

• The CCRCN processes results of Curly entries at (inter)national shows, (championship) clubmatches, trials and (working)tests for publication in the Club’s magazine and the CCRCN website(s). 

• The CCRCN processes photographs of you/your Curly/ Curlies during events organised by or on behalf of the CCRCN for publication in the Club’s magazine and the CCRCN website(s). 

Who has access to your data? 

Only relevant members of the CCRCN’s Board have access to your data. Data entered via the CCRCN’s websites are immediately transferred to the Board by the webmaster(s). 

To whom does the CCRCN distribute your data? 

• NAW-data are provided to the printer of the Club’s magazine, for the sole purpose of distribution of the magazine to members and advertisers. To that end the printer receives, four times per year, an updated list with NAW data. 

• The Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) (= Dutch Kennel Club) receives each March the NAW data for the annual membership fee for the CCRCN. 

Are your data shared with third parties? 

Your personal data are not shared with, sent to or made available to others, other than necessary for CCRCN events (such as required for reservation by name). 

Are your data used for advertising and/ or marketing purposes? 

The CCRCN does not make your data available -neither via sales, trading, nor any other way- for sales and marketing purposes by third parties. 

Where are your data stored? 

The CCRCN stores your data at secure locations and media to which third parties do not have access. 

Are your data secure with the CCRCN? 

The CCRCN has taken all necessary technical and organisational precautions to prevent unauthorised access to your data. 

Which rights can you exercise about your data? 

You are not obliged to provide data to the CCRCN. Not providing data can, however, lead to the CCRCN’s inability to address your question (s) or suggestion(s) or delivering service. 

You can requests the CCRCN at all times what personal data are processed. 

You can request the CCRCN at all times to -partially or in whole- update, change or delete your personal data if these are not required for services rendered by the CCRCN. 

You can object to processing of your data. . 

You can revoke your permission to use your personal data and, doing so, end processing. An email or letter to that intent suffices. 

Whom should you contact? 

Requests can be sent to: ledenadminstratie@curlycoatedretriever.net or to the following address: Penningmeester CCRCN, Pinksterbloem 71, 7322 GS Apeldoorn, The Netherlands. 

Data processing by the CCRCN complies with the applicable European regulations. 

The CCRCN reserves the right to update this Privacy Statement to align with applicable regulations. 

By accepting this Privacy Statement you accept the data processing by the CCRCN as described herein. 

May 2018 

© Curly Coated Retriever Club Nederland 2024